E-SHOP je právě ve výstavbě.

Zásady ochrany osobních údajů

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů, které vydal prodávající Petr Vala, se sídlem: ulice náměstí Svobody 3/14, 795 01 Rýmařov, identifikační číslo: 081 90 291 zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem Rýmařov, (dále jen „Prodávající“ nebo „Správce“) je informovat své obchodní partnery – tedy zejména Kupující (dále také jen „Zákazníci“) o tom, jaké osobní údaje o nich zpracovává při poskytování služeb a při návštěvách jeho webových stránek dostupných na adrese www.PETR-VALA.cz (dále jen „webové stránky“), k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva zákazníkům v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Při zpracování osobních údajů se prodávající řídí českým zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je shora uvedený  Petr Vala, se sídlem náměstí Svobody 3/14, 795 01 Rýmařov, IČ: 081 90 291, zapsaný v živnostenském rejstříku u městského úřadu Rýmařov.

Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: náměstí Svobody 3/14, 795 01 Rýmařov
 • e-mail: info@petr-vala.cz
 • telefon: +420 775 219 194

Předmětem zpracování jsou osobní údaje Zákazníků, které Zákazníci vkládají on-line, prostřednictvím webového rozhraní, zpravidla v souvislosti s rezervací termínu v kalendáři, nebo objednávkou zboží v katalogu u Prodávajícího.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Uživatelské jméno
 • E-mailová adresa
 • Adresa bydliště (ulice, číslo popisné či orientační, PSČ, obec)
 • Telefonní číslo
 • Občanský průkaz (kopie pro účely nájmu stroje)

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které mu Zákazník, poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky či rezervace termínu.

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění právní povinnosti správce (zejména daňové povinnosti, řádné vedení účetnictví) podle čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR,
 • souhlas Zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Zákazníkovy objednávky, plnění služby vyplývající z rezervace termínu a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a správcem; při objednávce či rezervaci termínu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění případných daňových a jiných zákonných povinností
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

DOBA TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ

Správce údaje zpracovává po celou dobu využívání služeb. Po skončení účinnosti smlouvy musí správce, vzhledem k možným námitkám a případným sporům, Zákazníkovy osobní údaje udržovat po dobu dalších 4 let, a to za účelem prokázání řádného splnění zákonných povinností, a uplynutí obecných promlčecích lhůt. Po skončení této doby budou osobní informace Zákazníka ze správcových databází zcela vymazány, pokud nevyužije Zákazník služby Prodávajícího znovu, nebo pokud to není nutné v konkrétním případě z důvodů konkrétního zákonného příkazu.

Z důvodu zasílání obchodních sdělení poté, co Zákazník zakoupil služby Prodávajícího, bude správce Zákazníkovy osobní údaje zpracovávat po dobu 3 let od chvíle, kdy Zákazník využil služeb Prodávajícího naposledy. V takovém případě správce zpracovává Zákazníkovy údaje na základě legitimního zájmu Prodávajícího. Po uplynutí 3 let Prodávající požádá Zákazníka o obnovení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

V případě, že údaje zpracovává správce na základě Zákazníkova souhlasu (zejm. zasílání obchodních sdělení), trvá zpracování po dobu udělení tohoto souhlasu a maximálně 30 dní poté, co svůj souhlas Zákazník odvolá.

V případě, že správce zpracovává Zákazníkovy osobní údaje z důvodu povinnosti stanovené zákonem, trvá zpracování po dobu, která je nezbytná z důvodu splnění dané povinnosti (zejména při poskytování informací orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci).

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v GDPR má Zákazník:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

Dále má Zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

JAK NÁS MŮŽE ZÁKAZNÍK KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu ve vztahu k ochraně osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Zákazníkových osobních údajů se Zákazník může obrátit písemně na správcův e-mail: info@petr-vala.cz, nebo jej kontaktovat na adrese: náměstí Svobody 3/14, 795 01 Rýmařov.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře Zákazník potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

S těmito podmínkami Zákazník souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu Zákazník potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Zákazníkovi zašle novou verzi podmínek na e-mailovou adresu, kterou správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19.11.2021